ارزیابی تأثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب 5و6 سازمان تأمین اجتماعی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف ازاین پژوهش ارزیابی تأثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب 5و6 سازمان تأمین اجتماعی تهران) می باشد. این تحقیق از نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی؛ از نظر هدف توصیفی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری خواهد شد. داده های این تحقیق به صورت میدانی تهیه خواهد شد. همچنین روش تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایش می باشد.جامعه­ی مورد مطالعه شامل کلیه­ی کارکنان شعب 5 و 6 سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران است . روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع در دسترس می‌باشد. بر اساس جدول مورگان از یک جامعه ی 800 نفری 261 نفر به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب می شوند. نتایج پژوهش نشان داد که جو سازمانی بر ادراک از حمایت سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد. جو سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد. جو سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. ادراک از حمایت سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد. ادراک از حمایت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی تأثیر منفی دارد. همچنین تمام فرضیه های پژوهش تایید شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of organizational climate, perception of organizational support and job burnout on job satisfaction (Case study: Branches 5 and 6 of Tehran Social Security Organization)

نویسنده [English]

  • Delaram Ebrahimi
Master of Business Management, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of organizational climate, perception of organizational support and burnout on job satisfaction (Case study: Branches 5 and 6 of Tehran Social Security Organization). This research is applied in terms of research strategy; In terms of purpose, it is descriptive. Research data will be collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. The data of this research will be prepared in the field. Also, the method of the present research is survey in terms of data collection method. The study population includes all employees of branches 5 and 6 of Tehran Social Security Organization. The sampling method used in this study is available. According to Morgan's table, 261 people from a population of 800 are selected as the sample. The results showed that organizational climate has a significant positive effect on perception of organizational support. Organizational climate has a negative effect on burnout. Organizational climate has a positive effect on job satisfaction. Perception of organizational support has a negative effect on burnout. Perception of organizational support has a positive effect on job satisfaction. Burnout has a negative effect on job satisfaction. Also, all research hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational atmosphere
  • perception of organizational support
  • burnout
  • job satisfaction