بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی(مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان‌های دولتی ایلام)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران،

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان‌های دولتی  ایلام) انجام شد. در جهت انجام این پژوهش به یک مورد کاوی در میان کارکنان بیمارستان‌های دولتی ایلام پرداخته شد. در این پژوهش 261 نفر از کارکنان بیمارستان‌های دولتی  ایلام از میان جامعه­ی 800 نفری به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با نرم­افزار  SPSS20 و لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: فرهنگ ایمنی در تأثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان‌های ایلام نقش میانجی دارد (میزان تأثیر: 71/0). آگاهی ایمنی در تأثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان‌های ایلام نقش میانجی دارد (میزان تأثیر: 53/0). رهبری اخلاقی بر فرهنگ ایمنی در بیمارستان‌های ایلام تأثیر دارد (میزان تأثیر: 99/0). رهبری اخلاقی بر آگاهی ایمنی در بیمارستان‌های ایلام تأثیر دارد (میزان تأثیر: 69/0). فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان‌های ایلام تأثیر دارد (میزان تأثیر: 72/0). آگاهی ایمنی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان‌های ایلام تأثیر دارد میزان تأثیر: 77/0). به‌طور کلی از نتایج به دست آمده می‌توان دریافت که رهبری اخلاقی، می­تواند با فراهم کردن بستری برای ارتقاء فرهنگ ایمنی و همچنین افزیش آگاهی ایمنی می­تواند عملکرد ایمنی را بهبود بخشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Electronic Service Quality on Customer Satisfaction and trust in Online Shopping (Case Study: Digikala Online Store)

نویسنده [English]

  • hossein borjizade
Department of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of ethical leadership on organizational safety performance with the mediating role of safety culture and safety awareness (Case study: staff of Ilam public hospitals). In order to conduct this research, a case study was conducted among the staff of Ilam public hospitals. In this study, 261 employees of Ilam public hospitals were selected from a population of 800 people by simple random sampling as a statistical sample. To conduct this research, a questionnaire was used which to confirm its validity, face validity was used and Cronbach's alpha was used for its reliability. Data were analyzed using SPSS20 software and LISREL. The results showed that safety culture has a mediating role in the impact of ethical leadership on safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 0.71). Safety awareness has a mediating role in the effect of moral leadership on safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 0.53). Ethical leadership has an effect on safety culture in Ilam hospitals (effect rate: 0.99). Ethical leadership has an effect on safety awareness in Ilam hospitals (effect rate: 0.69). Safety culture has an effect on safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 0.72). Safety awareness has an effect on safety performance in Ilam hospitals. Impact rate: 0.77). In general, the results show that ethical leadership can improve safety performance by providing a platform for promoting a safety culture as well as raising safety awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • safety performance
  • safety culture
  • safety awareness
  • staff of Ilam public hospitals