بررسی تأثیر ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و اعتماد (مورد مطالعه: مشتریان خودپرداز بانک ملت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و اعتماد (مورد مطالعه: مشتریان خودپرداز بانک ملت شهر تهران) می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها پژوهشی توصیفی است. برای تجزیه‌وتحلیل از روش مدلیابی معادلات ساختاری از نرم افزاروارپ پی‌ال‌اس استفاده ‌شده است. جامعه تحقیق حاضر، خودپرداز بانک ملت شهر تهران می باشند. زمان اجرای تحقیق حاضر، نیمه اول سال 1398 است. برای جمع‌آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر معنادار دارد و نیز ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد بر وفاداری مشتری تأثیر معنادار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of customer-based brand equity on customer loyalty by considering the mediating role of customer satisfaction and trust (Case study: Bank Mellat ATM customers in Tehran)

نویسندگان [English]

  • aysan akbarzadeh 1
  • mohammad MahmoudiMaymand 2
1 Department of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, School of Management, Economics and Accounting, Department of Business Management and IT Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of customer-based brand equity on customer loyalty by considering the mediating role of customer satisfaction and trust (Case study: Bank Mellat ATM customers in Tehran). The present study is a descriptive research in terms of applied purpose and in terms of data collection. To analyze the structural equation modeling method, Warp Piels software was used. The present research community is Bank Mellat ATM in Tehran. The time of the present study is the first half of 1398. A questionnaire was used to collect data. The results showed that the special value of customer-based brand by considering the mediating role of customer satisfaction has a significant effect on customer loyalty and also the special value of customer-based brand by considering the mediating role of trust had a significant effect on customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand equity
  • customer loyalty
  • customer satisfaction
  • customer trust