اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدامین ترابی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مشاور عالی معاون مدیرعامل شبکه بانکی کشور

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
torabi628gmail.com
0000-0001-6780-0246

h-index: 11  

دارای 49 مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در نشریات مصوب وزارت علوم

دارای مقاله Q1 با  شاخص ایمپکت فکتور 14

دارای بیش از 10 مقاله با ایندکس ISI-JCR-SCOPUS

تالیف و ترجمه 16 جلد کتاب آکادمیک در حوزه مدیریت بازاریابی

عضو بنیاد ملی نخبگان با امتیاز 83 از 100

مشاور عالی معاون مدیرعامل شبکه بانکی کشور

سردبیر

دکتر عزت اله عباسیان

Management دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

e.abbasianut.ac.ir

رئیس هیئت تحریریه

دکتر سیدمحمد صادق میلانی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی عضو هیئت علمی دانشگاه نبی اکرم(ص)، تبریز، ایران

ms.milanihgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور سید مصطفی رسولی منش

مدیریت بازرگانی استاد گردشگری، مدیر آزمایشگاه تاثیر گردشگری پایدار و CRiT، دانشگاه تیلور، مالزی

expert.taylors.edu.my/cv/mostafa.rasoolimanesh
rasooli1352yahoo.com

h-index: 44  

پروفسور باربارا لوکن

مدیریت بازرگانی استاد ممتاز گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه مینوستا، آمریکا

carlsonschool.umn.edu/faculty/barbara-loken
bloken81umn.edu

h-index: 33  

پروفسور باری جی بابین

مدیریت بازرگانی استاد دانشکده بازاریابی، دانشگاه می سی سی پی، آمریکا

business.olemiss.edu/
babin91business.olemiss.edu

h-index: 88  

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرش شاهین

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476

h-index: 42  

دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه نبی اکرم(ص)، تبریز، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375115
ghhossaingmail.com

h-index: 17  

دکتر سید فتح الله امیری عقدایی

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه نبی اکرم(ص)، تبریز، ایران

aghdaeiamirigmail.com

h-index: 20  

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

مدیریت استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه نبی اکرم(ص)، تبریز، ایران

aris.atu.ac.ir/sadaghiani
sadaghianiatu.ac.ir

دکتر زهرا علیپور درویشی

دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/alipour-darvish/fa
z_alipouriau-tnb.ac.ir
0000-0001-5546-7159

h-index: 5  

دکتر محمود دهقان نیری

مدیریت تحقیق در عملیات دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mdnayeri
mdnayerimodares.ac.ir

h-index: 11  

دکتر عزت اله عباسیان

Management دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

e.abbasianut.ac.ir

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

hajieh_rajabiyahoo.com

دکتر اسماعیل کاووسی

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/kavoosi/fa
ekavousygmail.com
0000-0001-7234-5380

h-index: 21  

دکتر امین رضا کمالیان

مدیریت استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ،ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kamalianmgmt.usb.ac.ir
0000-0001-5052-5524

h-index: 14  

دکتر منیژه حقیقی نسب

مدیریت بازرگانی دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

haghighinasabsrbiau.ac.ir
0000-0002-0440-8981

دکتر محمد تابان

مدیریت دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

taab1351ut.ac.ir

دکتر منوچهر انصاری

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/fa/~mansari
mansariut.ac.ir
0000-0002-5066-2147

h-index: 11  

دکتر داود کیاکجوری

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

teacher.iauc.ac.ir/teacher/139
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0003-0344-9279

h-index: 4  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر ابراهیم کاظم‌پور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد رودهن، ایران
مدیر منابع انسانی در شبکه بانکی کشور

kazempour.ebrahimyahoo.com

دکتر غلامرضا امیری

مدیریت بازرگانی-بازاریابی استاد مدعو دانشگاه تهران، تهران، ایران

gholamreza.amiriut.ac.ir

دکتر حسین ایگدر

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

hosseinigdergmail.com