اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عزت اله عباسیان

Management دانشیار گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Associate Professor of the Educational Department of Tax Administration and Public and International Finance, Faculty of Commerce and Finance, University of Tehran, Tehran, Iran
e.abbasianut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
torabi628gmail.com
0000-0001-6780-0246

h-index: 6  

جانشین سردبیر

دکتر تحفه قبادی لموکی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

b2n.ir/b76095
tohfehghobadi136205gmail.com
0000-0003-3114-9126

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود یحیی زاده فر

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~myahyazadeh/
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0003-0344-9279

h-index: 1  

دکتر آرش شاهین

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476

h-index: 36  

دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375115
ghhossaingmail.com

h-index: 17  

دکتر منصور مومنی

استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~mmomeni
mmomeniut.ac.ir
0000-0002-9157-5584

h-index: 20  

دکتر حسن حیدری

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

h.heidariurmia.ac.ir
0000-0003-2309-2457

h-index: 6  

دکتر حبیب اله دعائی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.doaeigmail.com
0000-0003-2325-6765

h-index: 5  

دکتر سعید سعیدا اردکانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidayazd.ac.ir
0000-0001-7106-0340

h-index: 5  

دکتر غلامحسین نیکوکار

استادتمام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/33240
ghnikookarchmail.ir

h-index: 7  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سیده معصومه غمخواری

[email protected] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ghamkharipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین درگاهی

استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

hdargahitums.sina.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی

Associate Professor of Shahed University and Editor of the Bi-Quarterly Journal of Business Strategies
1338sardarigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر شادان وهاب زاده منشی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/vahabzadeh/fa
sh_vahabzadehiau-thb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

modabberec.ir/wp-content/uploads/2019/10/CV.Memarzadeh.pdf
gmemargmail.com

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

rasouli_nasrinyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار

abbaskhodadadi.com/about-abbas-khodadadi
khodadadiabbasgmail.com

کارشناس نشریه

مهندس ادیب دادمهر

مهندسی دانشگاه بوعلی همدان

info.jnabmgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل کاووسی

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/kavoosi/fa
ekavousygmail.com
0000-0001-7234-5380

h-index: 21  

دکتر امین رضا کمالیان

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kamalianmgmt.usb.ac.ir

h-index: 17  

دکتر سید یعقوب حسینی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

pgu.ac.ir/fa/faculty/491
hosseinipgu.ac.ir
0000-0002-5615-6501

h-index: 6  

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دانشیار، رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

scholar.google.com/citations?user=7hkuFgEAAAAJ&hl=en&oi=ao
mr.karimiatu.ac.ir
0000-0001-9168-0766

h-index: 6  

دکتر نبی الله دهقان

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nabiollah+Dehghan&btnG=
drnabidehghangmail.com
0000-0002-0402-3731

h-index: 6  

دکتر زهرا علیپور درویشی

دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/alipour-darvish/fa
z_alipouriau-tnb.ac.ir
0000-0001-5546-7159

h-index: 5  

دکتر اصغر آقایی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
pudafoospolice.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 6  

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
0000-0002-4365-9089

h-index: 14  

دکتر مجید اسماعیل پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~MEsmailpour/
majidesmaeilpourpgu.ac.ir
0000-0003-4297-5247

h-index: 11  

دکتر عبدالمجید مصلح

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~AMosleh/
moslehpgu.ac.ir
0000-0003-0875-2963

h-index: 6  

دکتر حسین صفری

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~hsafari
hsafariut.ac.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 10  

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391107
b-hajipoursbu.ac.ir
0000-0001-8972-4002

h-index: 7  

دکتر منوچهر انصاری

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/fa/~mansari
mansariut.ac.ir
0000-0002-5066-2147

h-index: 11  

دکتر حسن فارسیجانی

دانشیار مدیریت، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Hassan_Farsijani
h-farsisbu.ac.ir
0000-0001-6367-959X

h-index: 8  

دکتر نادر سیدامیری

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ent.ut.ac.ir/~nadersa
nadersaut.ac.ir
0000-0003-0220-9062

h-index: 12