دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 14، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

مدیریت سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر

صفحه 54-71

سید کامران یگانگی؛ محمد رضا قاسم لو