دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 11، آذر و دی 1400، صفحه 1-200 
بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و تغییر سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی

صفحه 92-117

مهدی مهدی زاده رستم؛ ماهرخ محبی؛ محدثه بهزادی؛ مرضیه زارعی؛ نجمه سنایی


بررسی مفاهیم و نظریه های خصوصی سازی و موفقیت های جهانی

صفحه 140-155

مهدی مهدی زاده رستم؛ حسن دهقان؛ محمد جواد محبوبی فرد؛ نعیم وقار؛ محمد فیلوندی؛ محمود بورنگی


یادگیری الکترونیک ، تحولی نو در آموزش عصر دانایی

صفحه 235-253

مهدی مهدی زاده رستم؛ احسان اسماعیلی؛ رضا خرم دل


نبوت و رسالت در قرآن

صفحه 291-297

عبدالامیر سخراوی؛ فرج بهزاد وکیل آباد