دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

داود طاهری


آیا متاورس جایگزین اینترنت فعلی خواهد شد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

شهلا امینی؛ اشرف رحیمیان