دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

داود طاهری


بررسی تاثیر نوآوری در تولید محصول جدید وعملکرد سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

یاسمن جلیلی


اثر نفوذ اجباری و غیر اجباری اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مسلم ترکاشوند


مروری سیستماتیک بر عوامل موثر بر کارافرینی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

مونا محمدی


استخراج از رساله دکتری

بررسی تاثیر خصومت مشتریان بر کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1402

علی اصغر پورتیمور؛ سهیلا زرین جوی الوار؛ فریدون امیدی


مقاله علمی-پژوهشی

تاثیر سواد اطلاعاتی سازمانی بر نوآوری در سازمان ستاد وزارت نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

محمد عرب صادق آبادی