شاخص های مهم در مدیریت مالی و مروری بر مدل سازی آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-7

مهدی میری آغمیونی


شناسایی و بررسی عوامل محیطی موثر بر بازاریابی صنعتی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-9

فاطمه نیکخواه لنگرودی


مروری بر مدیریت بازاریابی سبز: یک رویکرد ابعادی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-21

اکرم رنجبران


مروری سیستماتیک بر ارز دیجیتال: پیش بینی آینده ی بیت‌کوین در سال 2022

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1-14

محمد امین ترابی؛ بابک پاطوقی


مروری بر مفاهیم وفاداری به برند در ادبیات بازاریابی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 8-22

کیمیا حسنوند


مطالعه بازاریابی عصبی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 10-27

مصطفی باسره


تأمین مالی جمعی در خیریه‌ها؛ نگاهی به کنش‌های خیرخواهانة جامعة ایرانی از منظر یک پیمایش آنلاین

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 12-22

مجید ولی‌محمدی؛ علیرضا اسکندری نژاد


ارائه یک طرح سلسله مراتبی در زمینه بازاریابی اجتماعی

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-41

سید حسین حسینی مقدم


بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 21-36

سیده معصومه غمخواری؛ فاطمه سعیدی راد؛ سید هادی جعفرآبادی