موضوعات = بازاریابی
شناسایی و بررسی عوامل محیطی موثر بر بازاریابی صنعتی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-9

فاطمه نیکخواه لنگرودی


مطالعه بازاریابی عصبی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 10-27

مصطفی باسره


مروری بر مفاهیم وفاداری به برند در ادبیات بازاریابی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 8-22

کیمیا حسنوند


مروری بر بازاریابی دیجیتال و ابعاد آن از دیروز تا امروز

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 62-81

کاوه رستم زاد


تاثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 82-100

سحر سعیدی نسب


بررسی نقش بازاریابی عصبی در رفتار هیجانی خرید در مشتریان

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 101-119

محمد هادی تمدنی نژاد


ارتباطات یکپارچه بازاریابی با رویکرد مروری

دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 144-153

هاناسادات میرفلاح


بررسی نقش بانکداری سبز بر خدمات اینترنتی

دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 154-163

سارا اطمینانی


مروری بر بازاریابی چابک و کاربرد آن

دوره 1، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 81-93

سمیه رحیمی