کلیدواژه‌ها = مدیریت مالی
بررسی چگونگی اثرگذاری مدیریت مالی الکترونیک بر بازار سرمایه

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 60-70

مصطفی مرادی رحیم آبادی


شاخص های مهم در مدیریت مالی و مروری بر مدل سازی آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-7

مهدی میری آغمیونی