کلیدواژه‌ها = محیط کلان
شناسایی و بررسی عوامل محیطی موثر بر بازاریابی صنعتی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-9

فاطمه نیکخواه لنگرودی