کلیدواژه‌ها = توانایی مدیریت
شناسایی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و توانایی مدیریت

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 75-85

ندا حیدری؛ کیوان ارجمند سروستانی


نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها

دوره 1، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 64-80

محمد هادی تمدنی نژاد