کلیدواژه‌ها = مشتقات
درآمدی بر اهمیت فرآورده‌ها و مشتقات محصولی میوه انار برای مدیریت مسائل انسانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 99-109

عباس قاسم زاده؛ حسین حسین تقدیسی همتایان دخت؛ محمدرضا بابا نتاج کبوتردانی،؛ شهرام فرخی پور