کلیدواژه‌ها = گردشگری
اثرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر توسعه گردشگری درمانی(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 298-303

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان