نویسنده = باقر باقریان کاسگری
بررسی رابطه بین بهبود نگهداشت وجه نقد و ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 95-109

باقر باقریان کاسگری؛ امیر فاضلی