نویسنده = الهه نجار
مطالعه بازاریابی مویرگی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 75-87

الهه نجار