نویسنده = آرش احمدی اصفهانی
بررسی نقش استراتژی‌های تعدیلی در شرکت‌های تحت تأثیر تحریم‌ها

دوره 1، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 83-95

احمدرضا اخوان صراف؛ آرش احمدی اصفهانی